İş

Türk Sağlık-Sen 2023-2024 Yılı Taleplerini Açıkladı

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Sağlık-Sen Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Topluma Hizmet Şubesi’nde Kamu Görevlileri Misyonu 7’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi tablosuna ilişkin iddia ve talepleri hakkında Şube’de basın açıklaması yaptı. 2024 ve 2025 yılları.

Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada “01 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye Kamu İstihdam Konfederasyonumuz 2024 ve 2025 Yılları Kamu Çalışanları ve Sağlık Çalışanlarının Ekonomik ve Sosyal Hakları Konfederasyonumuz memurlar için sosyal yardım payı dahil yüzde 100,2 zam istemiştir. 2024 yılı için emekli maaşları ve memurlar için 2025 yılı için yüzde 58,4 zam ve sosyal yardım payı talep etti. Türk Sağlık-Sen Genel Merkez’de sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının görüşüleceği süreç 01 Ağustos’ta başlayacak ve 30 Ağustos’ta sona erecek. Sağlık Çalışanlarının talep ve talepleri Türkiye Sağlık-Sen Genel Müdürlüğü tarafından toplu iş sözleşmesi masasına taşınacaktır.” Konuşma yapan Lider Çeker, Türk Sağlık-Sen’in Sağlık Sosyal Hizmet Şubesi’nde görev yapan çalışanlara yönelik taleplerini anlattı.

Türk Sağlık-Sen’den Finansal ve Sosyal Talepler

– 666 sayılı KHK ile döner sermayesiz kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerine ödenen “bakiye tazminatı” gelir vergisi matrahından çıkarılırken, sağlık çalışanlarına 375 sayılı KHK ile ödenen “makul ek ödeme” devam eden gelir vergisi hesaplamasına dahil edilir. Sonuç olarak sağlık çalışanları hem daha yüksek vergi dilimlerine daha erken girmekte hem de taban ve teşvik ödemelerinde mağduriyet yaşamaktadır. Bu anlamda hızlı bir düzenleme yapılmalıdır.

-Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi,

-Sağlık ve Sosyal Hizmet Şubesi 6’ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin ‘İdari İzin Bekleyenler’ başlıklı 44’üncü maddesine göre; resmi ve dini tatil günleri, 7. Dönem Toplu Sözleşme metninde yer almaktadır, Ayrıca idari izin günlerinin işçinin çalışma saatlerinden düşülmesi ve buna göre aylık çalışma saatlerinin hesaplanması,

-Genel müdürlük ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup işçilerin özel hizmet tazminatlarının eğitim durumları ve takım durumları dikkate alınarak artırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

– %25 artırılan saat fiyatlarını bayram arifesinde vermek ve bu günlerde yapılan mesai ücretini doğrudan ödemek,

-657 Sayılı Kanunun Ek-33, nöbetçi olan tüm sağlık dışı çalışanlara, nöbet ödemelerinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak çağrı çağrısı. Saat bedelinin konuya göre ödenmesi adına nöbetçi saat tanımının yeniden düzenlenmesi ve yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması,

-657 Sayılı Kanun Ek-33. Maddede belirtilen ve bedeli ödenebilecek nöbet saatinden fazla görev verilmemesi, gerekirse görevde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi Kararı sonucu konuşmanın üst ucu kaldırılır. vardiyalar ve belirlenen süreden fazla tutulması halinde gerekli bedeller ödenir ve angarya niteliği taşımayan görevlendirmeler yapılır,

-657 sayılı Kanunun Ek-33. Maddesine göre ödenen vardiya fiyatlarına ilişkin temel gösterge sayısının Teknik Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler sınıfı çalışanları için ayrı ayrı belirlenerek Sağlık Hizmetleri Sınıfı çalışanları ile eşitlenmesi,

30 Mart 2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılması Esasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 4/C kapsamında 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandığı. Resen emekliliğe ilişkin mevzuatta değişiklik yaparak söz konusu kişilerin 65 yaşına kadar çalışmasının sağlanması,

-4924 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, 45 inci maddeye göre imzalanan sözleşme kapsamında işçi, vekil ebe ve hemşire olarak çalışanlara ek 1 derece verilmesi. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bir unsuru ile diğer kamu kurumlarında sözleşmeli işçi olarak çalışırken takıma nakledilenler ile takım halinde çalıştırılıp 1 derece uygulamasından yararlanmayanlar,

– 7411 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanuna eklenen 84 numaralı ek maddeye göre, 5510 sayılı Kanuna tabi olmayan doktor dışı çalışanlar ve diş hekimleri de emekli maaşları ile birlikte ilgili ek ödemelerden yararlanabilmektedir. 5434 sayılı kanuna tabi olanlar,

– Tıbbi olmayan sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması ve tüm sigorta primlerinin kurum tarafından karşılanması için düzenlemeler yapılması,

-Sağlık Bakanlığında hizmet alımı tekniği ile yapılan görüntüleme, laboratuvar vb. işlemlerin devlet yetkilileri tarafından yürütülmesi,

– Sağlık Bakanlığı ile diğer kurumlar ve üniversite hastaneleri arasındaki geçişler programlanmalı ve yılda en az bir kez düzenleme yapılmalı,

– Engelli tim ile göreve başlayan veya görevde iken engelli olanlara, şehit ve gazi yakınlarına yapılacak ek ödemeye ilişkin yönetmelikte belirtilen tablolarda diğer ek hususlar düzenlenerek pozitif ayrımcılığın sağlanması,

– Eş ve çocuk yardımlarının artırılması ve makul düzeye getirilmesi,

– Emekli olduktan sonra da eşi çalışmayanlara aile desteğinin devam etmesi,

– Muayene edilmek üzere sevk edilen çalışana ödenen tedavi yolluklarının, görev yaptıkları ilçe dışında başka bir sağlık kuruluşunda günümüz kurallarına göre düzenlenmesi,

– Mesleğin iş yoğunluğu ve iş yoğunluğu nedeniyle yıprandığı dikkate alınarak meslekte 25 yılını dolduran sağlık çalışanları görevden muaf tutulur ve kurumun inisiyatifi kaldırılır,

– Giyim yardımcılarının günümüz piyasa kurallarına uyarlanması ve ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması,

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan işçilerin ücretsiz yemek yardımından yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Memur unvanı ile çalışan kamu görevlileri 4 kişilik ekibe indirilmediği için yeşil pasaport alamazlar, ayrıca Genel İdari Hizmetler sınıfında çalışan kamu çalışanlarına tek bir ekip, Yardımcı Hizmetler Sınıfı verilir. Çalışan da birebir haklarından yararlanır, Hizmetkar ekibinde çalışan çalışanlar yine sınava tabi tutulur. tutulmadan bir defaya mahsus olmak üzere VHKİ ekibine devredilmesi,

-Spor müsabakalarında görevlendirilen sağlık çalışanlarına verilen harcırah miktarı günümüz kurallarına göre artırılmış olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen spor müsabakalarında görevlendirilen işçi de bu kapsama dahil edilmiş ve bu atamalar gönüllülük esasına göre yapılmıştır,

– Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ödenen gezici görev tazminatlarının her zaman devamlılığı sağlayacak şekilde ödenmesinin sağlanması,

-Taşınır Sicil Gözetim memuru ve kasiyer gibi memurlardan kesilen kefalet sandığı ücretinin hak sahiplerine kazanç sağlanarak ödenmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması,

– Sözleşmeli işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için fiili çalışma durumunun 2 yıldan 1 yıla indirilmesi,

– Sağlık çalışanlarının stajda geçirdikleri sürenin emeklilik hesabında değerlendirilmesi,

– Kullanılmayan yıllık izinlerin ücretinin çalışanlara olduğu gibi verilmesi,

– Kamuda çalışan mühendis ve avukatların fiyatlarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,

-THS’de Kimyager olarak görev yapan kamu çalışanlarının Ek göstergelerinin 3600’den 4200’e yükseltilmesi adına, 657 sayılı DMK’nın THS başlığı altındaki (b) bendinden (b) bendinden çıkarılmış,

– Uzman hemşire ünvanına sahip çalışanlara Maliye Bakanlığınca ekip verilmesinin sağlanması,

– Yüksek lisans yapmış tüm sağlık çalışanlarına uzman ekip verilerek ücret artışının uzman ekibe göre belirlenmesi,

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde görevli gemi adamlarının görev tanımlarının belirlenmesi, hizmet sınıfının teknik hizmet sınıfına dönüştürülmesi,

– Sağlık Fizikçilerini teknik hizmetler sınıfına dahil ederek; Fizik veya Fizik Mühendisliği unvanlarının özlük haklarından yararlanmalarını sağlamak,

– 4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçilerde olduğu gibi 24 saat çalıştıkları kurumlarda gece vardiyasında kalan işçiler için de gece vardiyasında ücretlendirilmesinin sağlanması,

-Eşleri özel şubede çalışan sözleşmeli işçiler, ekip personelinde olduğu gibi atama ve nakillerinde 1 yıl sonunda aile birliği bahanesinden yararlanırlar,

– Dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin etkin çalışan tüm kamu çalışanlarına verilmesi,

– 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin ‘Milli Parkların Kullanılması’ başlıklı 43’üncü maddesi uyarınca, milli park ve tabiat parkları girişlerinde sağlık iş kolunda görev yapan çalışanlardan ücret alınmamasına ilişkin düzenleme uygulanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Kararın uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak,

-03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin kapsamının genişletilmesi, 08.09.1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanabilmeleri için yaş kuralının kaldırılması, 08.09.1999 ile 01.10 arasında ilk kez. 2008 yılından sonra sigortalıların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

– Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan SHS sınıfına bağlı sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarının eşitliğine yönelik iyileştirmeler yapılmalıdır.

Türk Sağlık-Sen’den Döner Sermaye ve Ek Ödenek Talepleri

– Döner sermaye sisteminin kaldırılması, tüm çalışanlar için tek ödeme kalemi haline getirilmesi, bu sabit ek ödemelerin kişilerin maaşlarına dahil edilmesinin sağlanması, bu mümkün değilse döner sermaye ek ödemeleri ile çalışan kamu görevlilerinin tüm gelirlerinin dahil edilmesi. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında emeklilik hesaplamalarında,

-Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Aile Hekimliği sisteminde görev yapan çalışanlar için “disiplin durumu” nedeniyle yapılacak ek ödeme kesintilerine ilişkin mevzuat değişikliği yapılması,

-Sağlık Bakanlığı ve YÖK döner sermaye ek ödeme yönetmeliğinde aktif çalışma günlerinin hesaplanmasında yer alan ‘hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor dönemleri’ kapsamında yer alan hakem hastane kuralının kaldırılması Pano,

-Çalışanlarının yıllık izinlerinde teşvik ödemelerinden kesinti yapılmaması için yönetmeliğin revize edilmesi,

– 657 sayılı DMK’nın 103. maddesi uyarınca radyasyon izni kullanmakta ‘zorunlu’ olan radyoloji çalışanlarının bu izin sürelerinde teşvik ödemesi kesintisi yapmaması,

-Mevzuata ‘risk’ tanımı getirilerek, riskli birimden yararlanma ve sınırlama sayma yöntemiyle değil, kapsamı genişletilerek risk tanımında yer alan birim bazında değerlendirilmektedir. uzmanlık alanı olan riskli birimin risk faktörü taşıyan tüm birimleri Onkoloji, Kısırlaştırma, Kan Bankası, Röntgen-Laboratuvar Birimleri vb. kapsamında yer almaktadır. Hastaneler, İntany, Apharez Ünitesi, kimyevi maddelerle hizmet veren hastaneler (Çevre Hastalıkları Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri gibi) bu kapsama dahil edilmek üzere 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik,

-Sözleşmeli çalışırken ekibe transfer olan ancak tüm mali haklarını döner sermaye bütçesinden alan çalışanların mali haklarının genel bütçeye aktarılması,

-4/C kesintili işçi statüsünden 4/B sözleşmeli statüsüne geçen çalışanlar ile Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev yapan çalışanların, İş Kanunu nedeniyle yararlanamadıkları matrah ve teşvik ek ödemelerinden yararlanmalarının sağlanması, tavan fiyatın tavana iliştirilmesi,

-Yatlı servislere değil tüm birim sorumlularına 10 puan daha verilmesi,

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kararnameye göre belirlenen sabit ek ödeme oranlarının Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük sorumluluğunda çalışanların aylıkları ile ödenmesi Hudut ve Kıyı Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ile araştırmacı unvanına sahip araştırmacılara %20 artışla,

– Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Türkiye Hudut ve Kıyı Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile araştırmacı ünvanlı çalışanları 2009 sayılı Kanun kapsamına alınarak sermaye ödemesinden yararlandırılır,

– Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hem de 4046 sayılı Kanun kapsamında çalışan araştırmacı unvanı ile çalışanların maddi kayıplarının giderilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi,

-Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği EK-4 sayılı “Ek Ödemeye İlişkin Hizmet Sunum Alanı Tablosu”nun 3. satırında yer alan ‘Diyaliz Ünitesi-Merkezi’ 2. satıra alınmıştır, Acil Servis (2.Kat) ile aynı hat olup bu birime dahildir. Görevi yapan çalışanın 0,30 yerine 0,60 katsayısından faydalanması ve Ameliyathane hizmetleri için 3. Sıradaki Anjiyografi ünitesinin tekrar 1. Sıraya alınması ve bu birimde görev yapan çalışanın 0,80 katsayısından faydalanması. 0.30 yerine katsayı,

-Tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması, gelir vergisinin de %15 olarak sabitlenmesi,

-Döner Sermaye Yönetmeliğinde belirlenen Kadro-Unvan katsayıları artırılmalıdır.

Türk Sağlık-Sen’den Özlük Hakları ve Çalışma Koşullarına İlişkin Talepler

– Tüm çalışanların görev tanımlarına uygun olarak istihdam edilmesini sağlamak, görev tanımı dışında kalan işlerde çalışanın bu görevleri yerine getirmemesi veya reddetmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

-Sağlık Kurumlarında görev yapan tüm çalışanların fiili hizmet artışından yararlanabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, bu ödeneğin 5 yılda bir 1 yıl şeklinde düzenlenmesi,

-Sağlık kuruluşlarına sevk edilen hastaların nakli, teslimi ve kabulünde yaşanan sorunların giderilmesi için bu süreçleri tanımlayan ve düzenleyen bir düzenleme yapmak,

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin meslek hastalığı tanımları yapılmalı,

– Yatan hasta ve il dışına sevk edilen hasta yakınının görevliye refakat etmesine izin verilmeli,

Söz konusu eşlik izni 657 sayılı DMK’nın 105 inci maddesinin son fıkrasında yer almaktadır: Hastalık olması halinde, bu durumların sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi şartıyla üç aya kadar izin verilir, maaş ve özlük haklarını korurken.” düzenleme biçimi olarak algılanmaktadır.

Ancak bu husus, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Harcamaları Hakkında Yönetmelik’in ‘Refakat Mecburiyeti’ başlıklı 27’nci maddesinde;

Yatan Hastaya Sevk

“Yatakta yapılan tedavinin, hastalığı nedeniyle yanında birisinin bulunmasının gerekli olduğu sağlık kuruluşu raporu ile belgelenirse, hastaya refakatçi bulundurulur…

İl Dışı Sevk

Hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda, hastanın tedavi için başka bir yere nakli sırasında yanında birisinin bulunmasının zorunlu olduğu belirtilmişse, hastaya refakatçisi bulunur. karar formunda belirtilir.

-Yüksek lisans derecesine sahip kamu görevlilerinin lisansüstü eğitimlerinin yükseköğretime (intibak) yönelik olarak değerlendirilerek mali ve özlük haklarına doğrudan etkide bulunulması,

– Lisans tamamlama programının tüm önlisans programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi, görüşe göre eğitim durumu bahanesiyle atanan çalışanın okuduğu bölümün sağlıkla ilgili bir alan olmadığını göstererek atanmasının iptalinin önlenmesi YÖK’ün,

– Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan işçiler için, Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için hak kazanılan aylık ve yıllık izin hesaplamalarında özel branşta çalıştıkları süre dikkate alınır. Yönetmelikte belirtilen hizmet puanı esas alınarak,

– Mutemetlik ve satın alma gibi mali açıdan riskli birimlerde çalışan kamu çalışanlarına bu unvanların verilmesi ve buna göre fiyatlarının belirlenmesi,

– Şef unvanına sahip çalışanların temsil ve imza yetkisi gibi sorumluluklarından doğan mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi,

-Orta kurumlar transfer çekilişinin bir takvime bağlanarak her yıl düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

-Ünvan değiştirme ve yükselme sınavlarında mülakatların kaldırılması ve bu sınavların her yıl sistematik olarak, başta tüm çalışanları, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarını, Veteriner Sağlık mezunlarını, Sağlık Kurumlarını kapsayacak şekilde mevzuatta belirtilen süreler içerisinde açılmasının sağlanması Yönetim vb. Tıbbi tekniker unvan değiştirme sınavlarına dahil olmak, Teknik Hizmetler sınıfındaki tüm unvanları kapsamak ve ayrıca sınav ücretini katılımcılardan almamak,

-Sağlık Bakanlığı Adına Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen eğitim durumu nedeniyle atama kararında “sağlıkla ilgili bir alanda en az 4 yıl örgün eğitim” ibaresindeki 4 yıl şartının kaldırılması Anayasamızda yer alan Eğitim ve Öğretim Hakkının sağlanması, bu hakkın kullanılması,

– Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların çalışma alanlarının kameralarla izlenmediği, mesai saatlerine giriş ve çıkışlarda parmak izi uygulamasının kaldırıldığı,

– Ambulans kazaları sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden ambulans şoförleri, sağlık çalışanları, hasta ve refakatçilerine yüksek garantili ferdi kaza sigortası yaptırılarak, işçi ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

Sağlık kurumlarında sağlık çalışanlarına, kendilerine ve birinci derece yakınlarına öncelik verilmesi,

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarına yapılan periyodik muayeneler ile bu muayenelerde kullanılan ilaç ve aşılardan ücret alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

– Tıp ve diş hekimliğinde uzmanlaşan uzman hekim, uzman (TUTG), hekim, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı unvanlarında çalışan olarak tanımlanan stratejik çalışanın mazeretlerine dahil edilen gün sayısı uzmanlık eğitimi mevzuatına göre, eşinin özel sektörde çalışması ve devlet hizmeti nedeniyle, bu haktan yükümlülüğü süresince yararlanamamasına ilişkin kısıtlamaların ve eğitim mazereti atama hakkına ilişkin kısıtlamanın kaldırılması,

– 19.11.2014 tarihinden sonra sağlık önlisans programlarından mezun olan adayların lisans diplomasını tamamlamak için başvuruda bulunmalarının sağlanması,

– Eş mazeretlerinin atanmasında bölgesel hizmet kümesi kuralının kaldırılmasıyla, karşılıklı yer değiştirme hakkının (Becayiş) kullanımında bire bir hizmet bölgesi şartı ve yararlanacak kurumların insiyatifine bırakılmaması bu sağdan,

-Tüm kurumlarda hizmet uygulaması getirilmesi ve hizmetten yararlanamayan işçiye ulaşım bedelinin ödenmesi veya ulaşım kartı verilmesi,

– Sağlık çalışanlarının yararlanabileceği sağlık konutları ve misafirhanelerin hayata geçirilmesi,

– Türkiye Hudut ve Sahillerindeki Sağlık Genel Müdürlüğü, İsimli Tıp Kurumu gibi kurumlarda aynı şekilde verilemeyen gıda yardımının 112 İstasyonda olduğu gibi nakden ödenmesi,

-Askeri hastanelerden Sağlık Bakanlığına nakledilen çalışanların sosyal ve özlük haklarının korunması,

-Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde görev yapan diş teknisyenlerinin iş yükünü büyük ölçüde artıran yönerge objektif kriterlere göre revize edilmelidir.

Türk Sağlık-Sen’den Sözleşmeli İşçi Talepleri

-Mazeret atama taleplerinde 1 yıl çalışma kuralının kaldırılması,

– Sözleşmeli işçiye eğitim durumu nedeniyle nakil veya bu mazerete dayanılarak geçici olarak atanma hakkının verilmesi, eşinin yeniden özel branşta çalışması nedeniyle yeniden atanması ve ortaya nakil hakkı verilmesi kurumun,

– Sözleşmeli yöneticilik sistemine son verilmesi,

– Sözleşmeli çalışanların maaş ve döner sermaye bordrolarının e-bordro sistemi oluşturularak internet ortamında yayınlanması,

– Sözleşmeli işçilerin çalıştıkları kurumun rüçhan hakkına göre iptaline ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Türk Sağlık-Sen’den Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Yönelik Talepler

-Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına iş sonu tazminatı verilmesi,

– Aile Hekimliği Kanununun 3. Unsuru uyarınca aile sağlığı çalışanları için belirlenen oranın 1,5 katı olan brüt sözleşme bedelinin en az 3 katının düzenlenmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak,

-Aile Hekimliği uygulaması kapsamında çalışan doktor dışı sağlık çalışanlarına yapılan takviye ve teşvik ödemelerinin oranlarının artırılması,

– Aile sağlığı çalışanlarına, aile birliği, sağlık vb. nedenlerle il dışına taşınma hakkının verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Aile sağlığı çalışanlarının giyim ve gıda yardımından yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Gezici sağlık hizmetlerinin sunumunda doktorlarda olduğu gibi Aile Sağlığı Merkezi personeline (Ebe, Hemşire vb.) gezici sağlık hizmeti bedelinin ödenmesi,

– Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların görevde olmadığı durumlarda yapılan izin, hastalık, eğitim gibi kesintilere son verilmeli ve yerini temsil edecek aile hekimliği çalışanı bulma zorunluluğu kaldırılmalıdır.

Türk Sağlık-Sen’den Sendikal Haklar

-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre üyelik, istifa ve üyelikten ayrılma yasal yollardan olmakta olup, çalışanların üyelik dilekçelerine göre herhangi bir işlem yapılmamaktadır,

-Kamu çalışanları arasında sendikalara karşı ayrımcılık yapmak amacıyla görev, mevki ve nüfuzunu kullananlara cezai yaptırım uygulanması ve sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi için Valilik ve Kaymakamlıklara genelge ile uyarıda bulunulması,

-Üniversitelerde kurulan işçilerle ilgili kurullarda sendika temsilcisinin yer alabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması,

– Birlik şube başkanı, başkan yardımcıları ve işyeri temsilcilerinin sendika eğitim ve toplantıları için alınan izinlerde ilave döner sermaye kesintisi yapılmaması,

-Sendika eğitim toplantılarına katılacak işyeri sendika temsilcilerinin toplantı süresince idari izinli sayılması için düzenlemelerin yapılması,

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 üncü maddesinde sayılan sendika işyeri temsilcilerinin de işyeri sendika temsilcisi olarak haftada 4 saat izin kullanması,

-Vardiya sürelerinin hesaplanmasında, sendika şube yönetim kurulu üyeleri ile işyeri sendika temsilcilerinin haftalık olarak kullandıkları 4-8 saatlik sendika izin sürelerinin çalışılan günlere dahil edilmesi,

-İş kolumuzdaki merkez ve taşra kurum ve kuruluşlarında sosyal diyaloğun sağlanması amacıyla sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılımıyla bir platform oluşturmak,

Kurumların komitelerinde yetkili birlik dışındaki birliklere yer verilmesi,

-4688 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesi yeteri kadar belirlenmiş olan Toplu Sözleşme Tahkim Kurulunun yapısının değiştirilmesi,

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda değişiklik yapılarak grev hakkı verilmelidir.

Türk Sağlık-Sen’den Kadın Çalışan Hakları Talepleri

– 657 sayılı DMK’nın 104. maddesi uyarınca verilen doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması,

-657 Sayılı DMK’da düzenlenen kısmi süreli çalışmanın gerçekleştirilmesine yönelik ilgili yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe girmesi,

– Başta Şehir Hastaneleri olmak üzere kreşlerin işyerlerinde çalışan sayısı dikkate alınarak kurulması ve sayısının artırılması,

-Çocuğun okul öncesi döneminde kreş masraflarının işletme tarafından karşılanması ve 24 saat hizmet veren kurumlar da dikkate alınarak kreş hizmetlerinin bu saatler üzerinden hizmete açılması,

– Nöbet, fazla mesai gibi ağır iş yükünün cinsiyet ve aile koruma faktörüne göre belirlenerek ortadan kaldırılması,

-Aile hayatı ile iş hayatının uyumu üzerinde çalışılarak kadın çalışanları korumak için çalışma saatleri düzenlenmelidir.

Türk Sağlık-Sen’den Üniversite Hastanelerinde Çalışan Haklarına İlişkin Talepler

– Yükseköğretim Kurumunca Atama ve Yer Değiştirmeye ilişkin özel bir yasal düzenleme yapılarak, Üniversitelere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan işçilere atama imkânı verilerek,

-Yükseltme ve Unvan Değiştirme sınavları 2 yılda bir yapılır, bu sınav sonunda kelime sınavı uygulaması kaldırılır, eşitlik halinde yazılı sınavdaki başarı puan sıralamasına göre işlem yapılır. Puanların hizmet yıllarına göre işlem yapılır, eşitlik halinde kura çekilir,

– Döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi için sistemin revize edilmesi ve döner sermaye katsayılarının yükseltilmesi,

– Belgeli işçinin ek ödemelerine Sağlık Bakanlığındaki uygulamaya paralel olarak 10 puan daha verilmesi,

– Sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerinin rektörlük seçimlerinde oy kullanma hakkı vardır,

– Üniversite hastanelerinde yaşanan iş yükünün giderilmesi için eleman eksikliği giderilmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışanlarının Haklarına İlişkin Türk Sağlık-Sen’den Talepler

-6. Toplu İş Sözleşmesi’nin “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şubesi”ne ilişkin “Bazı sosyal hizmet görevlilerine ek ödeme zammı” başlıklı 36. maddesinde; “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı, ağır özürlü ve çocuklara hizmet veren yatılı sosyal hizmet kurumlarında, kadın misafirhanelerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal ortamlarda şiddetle mücadele temas noktalarında görev yapan personel, hizmet merkezleri, 375 sayılı KHK’ye bağlı (I) sayılı tabloya göre yararlandıkları ek ödeme oranına 20 puan eklenir. Unsur kararının kapsamının genişletilmesi, Aile ve Sosyal İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Çocuk Yuvaları Uyum Merkezlerinde fiilen görev yapanların ek ödeme oranlarına 20 puan eklenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ASDEP olarak çalışırken 7433 Sayılı Kanun ile işe alınan çalışanların Aile Sosyal Güçlendirme Uzmanı olarak ekip oluşturulması ve Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki yerleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyetler elendi ve eğitim durumlarına uygun psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı olarak yetiştirildiler. Unvan vermek, unvanlarına uygun hizmet sınıflarında görev almalarını sağlamak, gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda Destek Görevlisi olarak görev yapan ve 7433 sayılı Kanun ile ekibe atanırken “şoför, aşçı, bahçıvan, bahçıvan, hemşire, gassal”, “Hizmetçi” ünvanı ile ekiplere atanır, dolayısıyla bu çalışanların kendi ünvanları vardır. hizmet sınıfına uygun ekiplerin (Temizlik, elektrik teknisyeni/teknisyeni vb.) istihdamı ile ilgili gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak,

– Tüm öğretmenlere öğretim yılı hazırlık ödeneğinin ödenmesi,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile taşra teşkilatında görev yapan öğretmen kadrosunda görev yapan işçinin ek ders, ek ödeme adaletsizliği ve dengesizliğinin giderilmesi,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer kurumlar ortasında, Milli Eğitim Bakanlığı vb. kurumlar arası nakil ve nakillerin kolaylaştırılması, kurum içinde düzenlenen mazeret atamalarının genişletilmesi ve öğrenim durumu mazeretlerinin yer alması,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığında uzman öğretmen olarak görev yapan öğretmenlere uzmanlık ve başöğretmenlik unvanlarının verilmesi ve bu unvanların ek ücret ödenerek özlük haklarından yararlandırılmasının sağlanması kurs fiyatı,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan meslek mensuplarının özlük haklarının Sağlık Bakanlığında görev yapan meslek elemanlarının özlük hakları ile eşitlenmesi ve görev yapan hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının ek ödemelerinin artırılması yatılı kurumlarda

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip çalışanlara sırasıyla %5 ve %15 oranında ek ders ücreti ödenmesi,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve müdürlüklerde görev yapan öğretmenlerin haftalık ek ders süreleri saat başı kesilmez,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan personele ek ödeme yapılması ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve amortisman payının verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan işçilere “sosyal hizmet tazminatı” ödenmesi,

– Vardiya ücretlerini artırmak ve haftada 40 saati aşan işler için vardiya ücretini ödemek,

– Bakanlık bünyesinde görev yapan ve ek ödeme almayan doktor, diş hekimi, diyetisyen, hemşire ve benzeri ekiplerin maaşları artırılmalı ve 375 Sayılı KHK’da öngörüldüğü üzere ek ödeme sistemine geçilmelidir. çalışanlardan faydalanabilir.

Türk Sağlık-Sen’den Adı Geçen Sağlık Kurumu Çalışanlarının Haklarına İlişkin Talepler

– Adli Tıp Kurumu çalışanlarının “Görev Tanımlarının” mevzuatta düzenlenmesi,

– Unvan Değiştirme ve Yükseltme Sınavı için personel eksikliği ve acil işlerden dolayı ekip çalışması sağlanması,

-Adli Tıp Kurumu çalışanlarının ek ödemelerinin ve tüm gelirlerinin emekliliğe yansıtılması ve paylarının (fiili hizmet artışı) amortismana tabi tutulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

– Adli Tıp Kurumunda görev yapan mühendis, kimyager ve biyolog gibi tıp dışı uzmanların döner sermaye ek ödeme katsayılarının artırılması ile otopsi teknikerlerine/teknisyenlerine riskli birim katsayısından ek ödeme yapılmasına, ve bu ek ödeme otopsi başına yapılmalıdır. diyerek sözlerini tamamladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler